Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

Bryn Morfa, bodelwyddan

About the application

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Mr Max Jones i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar tir yn Bryn Morfa, Bodelwyddan, Sir Ddinbych, LL18 5TT.

Mae’ datblygiad arfaethedig yn cynnwys dymchwel 1 annedd a chodi 30 o anheddau gan gynnwys creu mynedfa newydd i gerbydau, ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig. Byddai’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai pâr a thair ystafell wely, a thai pâr pedair ystafell wely. Byddai’r cynnig yn cynnwys darparu tri thŷ fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai pobl leol.

 

Rhoddir rhybudd bod Mr Max Jones yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer cais cynllunio llawn ar gyfer dymchwyl 1 ty ac codi 30 o anheddau gan gynnwys creu mynedfa newydd i gerbydau, ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Draft planning application documents

Have your say

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by 06/11/2019. 

 

We would encourage you to e-mail these to PAC@cadnantplanning.co.uk or alternatively please send them to: Cadnant Planning, 20 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, Conwy, LL32 8UB

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle