Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

tai hirion

About the application

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Mr Max Jones i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar tir yn Bryn Morfa, Bodelwyddan, Sir Ddinbych, LL18 5TT.

Mae’ datblygiad arfaethedig yn cynnwys dymchwel 1 annedd a chodi 30 o anheddau gan gynnwys creu mynedfa newydd i gerbydau, ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig. Byddai’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai pâr a thair ystafell wely, a thai pâr pedair ystafell wely. Byddai’r cynnig yn cynnwys darparu tri thŷ fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai pobl leol.

 

Rhoddir rhybudd bod Mr Max Jones yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer cais cynllunio llawn ar gyfer dymchwyl 1 ty ac codi 30 o anheddau gan gynnwys creu mynedfa newydd i gerbydau, ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Draft planning application documents

Have your say

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 04 Chwefror 2020. 

 

Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle