top of page
Background.png

Residential development at Penrhos Polish Village, Penrhos, Pwllheli

Polish flag icon.jpg
Aby przeczytać o konsultacjach w języku polskim, kliknij tutaj
To read about this consultation in Polish, click here 

Cadnant Planning Ltd has been commissioned by ClwydAlyn Housing Ltd to undertake a pre-application consultation (PAC) in respect of proposed development on Penrhos Polish Village, Penrhos, Pwllheli, LL53 7HN.

 

We give notice that ClwydAlyn Housing Ltd is intending to apply for full planning permission for the demolition of 103 residential dwellings, three blocks used as visitor accommodation, nursing home, Scouts’ dormitories, hall and workshop, library/hall building, offices and garages and the erection of 112 residential units (100% affordable dwellings) together with alterations to internal access road and associated works and landscaping.

 

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 2016, the proposal will be subject to pre-application consultation.

About the Application

The application relates to an affordable dwelling scheme which would be developed at Penrhos Polish Village, Penrhos, Pwllheli by ClwydAlyn Housing Ltd, a local Registered Social Landlord.

Penrhos Polish Village was established as a former air base in 1949 for Polish airmen, soldiers and sailors who established a Polish-speaking community. The site provides residential units communal lounges and dining area, a care home (which has now closed) a church and small shop, together with a memorial garden and areas of allotments.

The proposal includes the demolition of 103 residential dwellings, three blocks used as four self-contained visitor accommodation units, nursing home, Scouts’ dormitories, hall and workshop, library/hall building, offices and garages and the erection of 112 residential units (100% affordable dwellings) together with alterations to internal access road and associated works and extensive landscaping, which has been developed as part of a site wide masterplan.

The demolition and redevelopment of the site would be proposed in three phases. The existing canteen, Chapel, memorial garden and allotments would be retained.

The existing dwellings on site are in a poor condition and are not considered to provide a suitable standard of living for the residents. The units have been developed to be self-contained units; some with designated separate rooms for different living accommodation such as living room, kitchen, bedrooms and a bathroom, whilst others are smaller and provide more basic accommodation in the form of a living room with a galley style kitchen, bedrooms and a bathroom. The smaller units provide floorspace which falls well below the minimum floorspace for a one-bed flat as set out in Welsh Government’s Quality Requirements for Affordable Housing as set out in ‘Beautiful Homes and Spaces’ (July 2020).

It is therefore proposed to demolish the existing residential units and erect replacement dwellings in their place. A lawful use application has been submitted to establish the lawful use of the residential units and other buildings at Penrhos Polish Village.

The proposal would therefore provide existing residents with modern, high-quality, affordable accommodation which meets the minimum space standards within the community in which they have lived for years.

The proposed development would provide much needed general needs affordable dwellings, affordable apartments and bungalows for those over 55 years old and specialist housing. The proposed housing mix has been developed following extensive discussions with the Council’s Housing Section, who are supportive of the proposed mix. The housing mix has been developed to respond to an identified need for affordable dwellings in the local area.

have your say

ClwydAlyn would like to invite members of the public to information events which will be held on the:

 

  • 9th November, Penrhos Polish Village, 2-6pm

  • 10th November, Llanbedrog Village Hall, 4-8pm

  • 11th November, Pwllheli Golf Club, 4-8pm

 

 

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by 29 November 2021.  We would encourage you to e-mail these to PAC@cadnantplanning.co.uk or alternatively please send them to: Cadnant Planning, 20 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, Conwy, LL32 8UB.

​ Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Polskiej Wiosce Penrhos, Pwllheli

Cadnant Planning Ltd. otrzymał zlecenie od ClwydAlyn Housing Ltd. na przeprowadzenie konsultacji społecznych (PAC) w związku z planowaną inwestycją w Polskiej Wiosce Penrhos, Penrhos, Pwllheli, LL53 7HN.

 

Zawiadamiamy, że ClwydAlyn Housing Ltd zamierza złożyć wniosek o pełne pozwolenie na budowę w celu wyburzenia 103 budynków mieszkalnych, trzech bloków wykorzystywanych jako 4 jednostki zakwaterowania gości, domu opieki, stanicy harcerskiej, hali i warsztatu, budynku biblioteki/sali, biur i garaży oraz wzniesienia 112 jednostek mieszkalnych (100% przystępnych cenowo mieszkań) wraz ze zmianami wewnętrznej drogi dojazdowej oraz pracami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

 

 

Przed formalnym złożeniem wniosku do Local Planning Authority i zgodnie z wymogami określonymi w części 1A rozporządzenia Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (ze zmianami) z 2016r., wniosek zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Polish

Podsumowanie

Wniosek dotyczy programu przystępnych cenowo mieszkań, który miałby zostać zrealizowany w Polskiej Wiosce Penrhos, Penrhos, Pwllheli przez ClwydAlyn Housing Ltd, lokalnego Registered Social Landlord.

Polska Wioska Penrhos została założona w byłej bazie lotniczej w 1949 roku dla polskich lotników, żołnierzy i marynarzy, którzy stworzyli polskojęzyczną społeczność. Na terenie wioski znajdują się budynki mieszkalne, pomieszczenia komunalne, jadalnia, dom opieki (obecnie zamknięty), kościół i mały sklep, a także ogród pamięci i ogródki działkowe.

Wniosek obejmuje rozbiórkę 103 budynków mieszkalnych, trzech bloków wykorzystywanych jako cztery jednostki zakwaterowania dla gości, domu opieki, stanicy harcerskiej, hali i warsztatu, budynku biblioteki/hali, biur i garaży oraz budowę 112 budynków mieszkalnych (100% mieszkań w przystępnych cenach) wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i powiązanymi pracami oraz zagospodarowaniem terenu

 

 

Rozbiórka i przebudowa tego miejsca zostanie przeprowadzona w trzech etapach. Istniejąca stołówka, kaplica, ogród pamięci i ogródki działkowe zostaną zachowane.

 

Istniejące  budynki mieszkalne są w złym stanie i nie zapewniają odpowiedniego standardu życia mieszkańcom. Mieszkania zostały zidentyfikowane jako samodzielne jednostki; niektóre z wyznaczonymi oddzielnymi pomieszczeniami; takimi jak salon, kuchnia, sypialnie i łazienka, inne -  mniejsze zapewniają

bardziej podstawowe zakwaterowanie w formie salonu z aneksem kuchennym, sypialniami i łazienką. W niektórych  mieszkaniach powierzchnia użytkowa jest znacznie mniejsza, niż ta, która została określona w wymogach jakościowych rządu walijskiego dla mieszkań przystępnych cenowo w "Beautiful Homes and Spaces" (lipiec 2020 r.).

 

 

Proponuje się zatem wyburzenie istniejących lokali i wzniesienie w ich miejsce nowych budynków mieszkalnych. Złożono wniosek o legalne użytkowanie i wykorzystanie lokali mieszkalnych oraz innych budynków w Polskiej Wiosce Penrhos.

 

Wniosek zapewni zatem obecnym mieszkańcom nowoczesne, wysokiej jakości, przystępne cenowo zakwaterowanie, spełniające minimalne standardy przestrzeni w społeczności, w której żyją od lat.

 

Projekt ten pozwoli

na stworzenie mieszkań w przystępnych cenach dla osób powyżej 55 roku życia oraz mieszkań specjalistycznych. Proponowana różnorodność mieszkań została opracowana w następstwie dyskusji z Council's Housing Section, który popiera projekt. Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na potrzeby na atrakcyjne cenowo mieszkania w regionie.

Wypowiedz się

ClwydAlyn chciałby zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

  • 9 listopada, Penrhos Polish Village, 14:00-18:00

  • 10 listopada, Llanbedrog Village Hall, godz. 16.00-20.00

  • 11 listopada, Pwllheli Golf Club, godz. 16.00-20.00

Każdy, kto chce przedstawić swoje uwagi na temat niniejszego projektu musi to zrobić do dnia 29 listopada 2021 roku.  Zachęcamy do przesłania ich drogą elektroniczną: PAC@cadnantplanning.co.uk lub  na poniższy adres: Cadnant Planning, 20 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, Conwy, LL32 8UB.

bottom of page